Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

thinhphatvn


thinhphatvn
Envoyer un Message Privé à thinhphatvn
10/06/2020
Membre

Activités

thinhphatvn est actuellement Hors ligne

Tr??ng Th?nh Phát chúng tôi là nhà phân ph?i hàng ??u các ch?ng lo?i thép s?n xu?t trong n??c và thép nh?p kh?u c?a các th??ng hi?u l?n và có uy tín nh?: Thép Pomina, Thép Vi?t Nh?t, Thép Vi?t – Úc, Thép Úc, Thép Mi?n Nam, Thép Hòa Phát, Thép Dana – Ý, Thép Vi?t Ý, Thép Vi?t ??c… Bên c?nh ?ó, Công ty còn là ??i lý cung c?p thép hình các lo?i: thép I, thép U, thép V, thép t?m, thép ?ng… Ngoài ra Công ty còn là nhà phân ph?i chính th?c c?a các lo?i tôn l?p mái c?a các th??ng hi?u nh?: Tôn Ph??ng Nam, tôn Hoa Sen, tôn Vi?t Pháp, tôn ?ông Á, tôn Trung Nguyên, tôn NakI và v?t li?u xây d?ng các lo?i.

CÔNG TY TNHH ??U T? TH??NG M?I V?T LI?U XÂY D?NG TR??NG TH?NH PHÁT

Website: https://vlxdtruongthinhphat.vn/

[ V?n Phòng Giao D?ch 1 ]: Qu?c l? 14 ?p 7 - xã Tân Thành - Tp ??ng Xoài - T?nh Bình Ph??c)

Hotline: 0908.646.555 - 0937.959.666

Gmail: vatlieutruongthinhphat@gmail.com

https://www.facebook.com/vlxdtruongthinhphatvn/
https://www.pinterest.com/vlxdtruongthinhphatvn/
https://vlxdtruongthinhphatvn.tumblr.com/
https://www.reddit.com/user/vlxdthinhphatvn
https://vlxdtruongthinhphatvn.blogspot.com/


Intérêts

--