Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

travelsgcc


travelsgcc
Envoyer un Message Privé à travelsgcc
06/02/2020
Membre

Activités

travelsgcc est actuellement Hors ligne

Công ty d?ch v? du l?ch Travel SGCC mang ??n cho quý khách các tour du l?ch trong và ngoài n??c v?i giá r? nh?t. ??m b?o mang ??n cho quý khách d?ch v? uy tín, chuyên nghi?p, ch?t l??ng.
Chúng tôi th??ng xuyên m? ra các Tour du l?ch h?p d?n, m?i l?. Mang ??n nh?ng chuy?n ngh? d??ng ch?t l??ng cao.
Cam k?t mang ??n chuy?n du l?ch v?i d?ch v? t?t nh?t, giá r? nh?t.
T?M NHÌN
Ngành du l?ch Vi?t Nam hi?n nay không ng?ng phát tri?n l?n m?nh và là m?t trong nh?ng l?nh v?c kinh doanh h?p d?n mang l?i hi?u qu? kinh t? cao, ???c xem là ngành kinh t? m?i nh?n trong tình hình phát tri?n c?a ??t n??c và là m?t c?u n?i quan tr?ng gi?a Vi?t Nam và các n??c trên Th? gi?i.
Công ty TNHH D?ch v? l? hành Sài Gòn – C? Chi ( SGCC TRAVEL) xác ??nh rõ t?m quan tr?ng và v? trí c?a th? tr??ng du l?ch trên th? tr??ng nên chúng tôi v?ng tin s? phát huy th? m?nh v? ch?t l??ng d?ch v?, giá c? c?nh tranh và ??ng th?i t?o s? tin t??ng và uy tín ??i v?i khách hàng.
SGCC TRAVEL s? tr? thành m?t trong nh?ng th??ng hi?u du l?ch hàng ??u c?a Vi?t Nam và khu v?c ?ông Nam Á c?ng nh? góp m?t ph?n nh? cho s? phát tri?n c?ng ??ng.
S? M?NH
T?o ra nh?ng tour du l?ch m?i l? mang tính khám phá giúp du khách có ???c nh?ng tr?i nghi?m chân th?t nh?t v? nh?ng n?i t?ng ??t chân qua.
Mang ??n cho ??i t??ng khách du l?ch ngh? d??ng ?úng ch?t l??ng và phù h?p th?i gian h??ng th?.
Giúp các ??i t??ng có thu nh?p dù cao hay th?p ??u có ?i?u ki?n ti?p c?n v?i các tour du l?ch c?a SGCC TRAVEL.
Kh?i ngu?n c?m h?ng cho du khách qua các tour du l?ch k?t h?p: ch?p ?nh c??i, ch?p ?nh ngh? thu?t, khám b?nh, t? thi?n, … v?i giá c? vô h?p lý.
SGCC TRAVEL luôn luôn tôn tr?ng, l?ng nghe ý ki?n ?óng góp c?a khách hàng và vì s? hài lòng khách hàng là m?c tiêu ph?n ??u xuyên su?t trong quá trình ho?t ??ng c?a công ty chúng tôi.

Công ty TNHH D?ch v? l? hành Sài Gòn – C? Chi (TRAVEL SGCC)
??a ch? : 525/9/51 Quang Trung, Ph??ng 10, Qu?n Gò V?p, TPHCM
Hotline : 0937.442.468
E - Mail : info@travelsgcc.com
Website : https://travelsgcc.com/

https://www.linkedin.com/in/travelsgcc/
https://medium.com/@travelsgcc1410
https://twitter.com/SgccTravel
https://travelsgcc.tumblr.com/
https://myspace.com/travelsgcc
https://www.pinterest.com/travelsgcc/
https://www.reddit.com/user/travelsgcc
https://soundcloud.com/travelsgcc
https://www.youtube.com/channel/UClgzN0o2kxr5fGIbMweQwPg/about
https://www.flickr.com/people/travelsgcc/
https://www.deviantart.com/travelsgcc
https://www.last.fm/user/travelsgcc

Intérêts

--