Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

anycar


anycar
Envoyer un Message Privé à anycar
24/09/2019
Membre

Activités

anycar est actuellement Hors ligne

https://anycar.vn/ban-xe-oto/
Anycar - H?? thô?ng ky? g??i, mua ba?n xe o? to? cu? & xu???ng di?ch vu? o? to?
Công ty C? ph?n Anycar Vi?t Nam ???c thành l?p t? n?m 2010 là m?t trong nh?ng doanh nghi?p kinh doanh xe ô tô ?ã qua s? d?ng uy tín, quy mô l?n và ??nh v? tr? thành công ty kinh doanh xe ô tô ?ã qua s? d?ng d?n ??u th? tr??ng v?i s? l??ng, ch?ng lo?i xe phong phú và ?a d?ng nh?t th? tr??ng Vi?t Nam

Th??ng hi?u ô tô c? t?i Anycar : Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Ford, Chevrolet, Honda ...

Ch? ?? b?o hành khi mua xe ô tô c? t?i Anycar
- ??i v?i xe d??i 3 n?m: 6 tháng k? t? th?i ?i?m nh?n xe ho?c 10.000km (tính t? s? km trên ??ng h? t? th?i ?i?m giao xe) tùy ?i?u ki?n nào ??n tr??c (thông tin chi ti?t ???c ghi trên phi?u ??ng ký b?o hành)

- ??i v?i xe t? 3 ??n 5 n?m: 3 tháng k? t? th?i ?i?m nh?n xe ho?c 5.000km (tính t? s? km trên ??ng h? t? th?i ?i?m giao xe) tùy ?i?u ki?n nào ??n tr??c (thông tin chi ti?t ???c ghi trên phi?u ??ng ký b?o hành) (b?m ?? tìm hi?u thêm)

H? tr? tr? góp khi mua xe ô tô c? t?i Anycar
Ch? riêng xe bán ra t?i Anycar ???c vay lên ??n 75% giá tr? ??nh giá c?a xe, trong khi thông th??ng khách hàng ch? có th? vay t?i ?a 70% giá tr? ??nh giá (th??ng th?p h?n giá bán th?c t?)

Giá tr? ??nh giá c?a xe r?t sát v?i giá Anycar bán ra do Anycar là ??n v? uy tín, ??i tác chi?n l??c c?a các ngân hàng l?n. Vi?c ??nh giá xe nhanh chóng, chính xác giúp ti?t ki?m chi phí & th?i gian ch? ??i cho khách hàng. (b?m ?? tìm hi?u thêm)

H? th?ng Anycar
Hi?n t?i, Anycar có h? th?ng showroom và x??ng d?ch v? hi?n ??i, công su?t l?n t?i Hà N?i và TP H? Chí Minh, h? tr? khách hàng v?n chuy?n xe trên toàn qu?c v?i xe chuyên d?ng an toàn. Các m?u xe t?i Anycar tr??c khi giao ??n tay khách hàng ??u ???c c?p s? b?o hành, theo dõi b?o d??ng t?i h? th?ng x??ng Anycar. V?i ch?t h? th?ng trang thi?t b? hi?n ??i, k? thu?t viên chuyên nghi?p, ph? tùng chu?n hãng, Anycar ??m b?o ch?t l??ng s?a ch?a, b?o d??ng t??ng ???ng hãng v?i chi phí h?p lý

Intérêts

--