Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

sangchinh


sangchinh
Envoyer un Message Privé à sangchinh
28/06/2019
Membre

Activités

sangchinh est actuellement Hors ligne

Chúng tôi cam k?t cung c?p s?n ph?m cho khách hàng luôn có tem nhãn c?a nhà s?n xu?t.
Vì th? quý khách hàng nên tìm ki?m ??n v? uy tín ?? h?p tác.
?i?u này v?a ??m b?o giúp b?n có ???c nh?ng s?n ph?m ??t tiêu chu?n thép hình.
Là ??n v? phân ph?i chính th?c các s?n ph?m thép xây d?ng t?i Mi?n Nam, ?i?n hình là các s?n ph?m thép xây d?ng nh? Thép Vi?t Nh?t, Thép Pomina, Thép Mi?n Nam, Thép Hòa Phát,… Và m?t s? s?n ph?m thép công nghi?p nh? thép hình, thép ?ng, thép h?p.
?? có b?ng báo giá v?t li?u xây d?ng m?i và chính xác nh?t do các nhà máy s?n xu?t tôn cung c?p , Quý khách hàng vui lòng liên h? v?i phòng kinh doanh c?a chúng tôi.
Công ty luôn ??t uy tín lên hàng ??u, chân thành, tôn tr?ng và s?n sàng h?p tác ?? ?ôi bên cùng phát tri?n.


Trong h?n 10 n?m ho?t ??ng t? khi thành l?p ??n nay v?i nhi?u c?a hàng ???c thành l?p n?m r?i rác ? các qu?n huy?n trên ??a bàn Tphcm nh?m ph?c v? quý khách m?t cách nhanhn nh?t.


V?i tiêu chí :'' Uy tín, ch?t l??ng, hi?u qu? kinh t? ''
Công ty Tôn Thép Sáng Chinh chúng tôi luôn không ng?ng ph?n ??u, l?n m?nh và phát tri?n cùng quý khách hàng


Tr? thành m?t trong nh?ng nhà cung c?p VLXD hàng ??u t?i TPHCM và các vùng lân c?n v? các m?t hàng : Thép hình các lo?i, thép ?ng, thép h?p, xà g?, tôn,...


Khi h?p tác cùng Tôn Thép Sáng Chinh, chúng tôi s? cam k?t mang ??n cho quý khách hàng s? an tâm v? ch?t l??ng s?n ph?m.


??m b?o v? kh?i l??ng s?n ph?m,??m b?o v? ti?n ?? công trình và già c? c?nh tranh nh?t.


Chúng tôi có các [b]c?a hàng v?t li?u xây d?ng[/b] t?i t?t c? các qu?n trên ??a bàn TPHCM : [b]qu?n 1, qu?n 2, qu?n 3, qu?n 4, qu?n 5, qu?n 6, qu?n 7, qu?n 8, qu?n 9, qu?n 10, qu?n 11, qu?n 12, qu?n Bình Th?nh, qu?n Th? ??c, qu?n Phú Nhu?n, qu?n Tân Phú, Qu?n Tân Bình, Qu?n Bình Tân, Hóc Môn[/b]…và các t?nh lân c?n nh?m ?áp ?ng m?t cách t?t nh?t nhu c?u c?a quý khách hàng.


Các b?ng báo giá chi ti?t nh?t c?a chúng tôi : [url=https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hinh/bang-bao-gia-thep-hinh-h/]https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hinh/bang-bao-gia-thep-hinh-h/[/url], [url=https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hinh/bang-bao-gia-thep-hinh-i/]https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hinh/bang-bao-gia-thep-hinh-i/[/url], [url=https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hinh/bang-bao-gia-thep-hinh-u/]https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hinh/bang-bao-gia-thep-hinh-u/[/url]
Nh?ng ?u ?ãi, chính sách c?a công ty Sáng Chinh giành cho khách hàng
[list]
[*]V?n chuy?n hàng hóa t?n n?i, ??n t?n chân công trình.
[*]Báo giá luôn chi ti?t và chính xác theo t?ng ??n v? kh?i l??ng.
[*]Mi?n phí v?n chuy?n cho khách hàng _ ti?t ki?m chi phí v?n chuy?n cho quý khách.
[*]Cung c?p giá c? t?t nh?t ??n v?i t?ng khách hàng, ??i lý l?n nh? t?i TPHCM và các t?nh lân c?n.
[*]Ngoài ra, chúng tôi còn tri?n khai d?ch v? giao hàng theo h?p ??ng ng?n và dài h?n.
[/list]
H??ng d?n cách mua thép t?i kho c?a Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh:
[list]
[*]B1 : Khách hàng có th? g?i yêu c?u v? kh?i l??ng qua email: thepsangchinh@gmail.com.
[*]B2 : Quý khách hàng có th? qua v?n phòng c?a [url=https://tonthepsangchinh.vn/]Tôn Thép Sáng Chinh[/url]. ?? bàn v? giá c?ng nh? ???c t? v?n tr?c ti?p.
[*]B3 : Hai bên th?ng nh?t v? giá, kh?i l??ng, th?i gian. Giao hàng v?i chính sách thanh toán sau ?ó ti?n hành ký h?p ??ng cung c?p.
[*]B4: S?p x?p kho bãi,???ng v?n chuy?n cho xe vào h? hàng xu?ng g?n công trình nh?t.
[*]B5: Chu?n b? ng??i nh?n hàng, ki?m hàng và thanh toán ngay sau khi chúng tôi ?ã giao hàng v?i s? l??ng ??y ??.
[/list]
Gi?i thi?u s?t thép xây d?ng t?i công ty Sáng Chinh


B?ng báo giá s?t thép xây d?ng m?i nh?t hi?n nay t?i Tôn Thép Sáng Chinh.


Báo giá v?t li?u xây d?ng m?i nh?t hi?n nay t?i Tôn Thép Sáng Chinh ???c c?p nh?t th??ng xuyên và liên t?c nh?t.


– Chúng tôi là nhà phân ph?i s?t thép l?n t?i khu v?c Mi?n Nam. Làm vi?c v?i nhà nhà máy l?n có ch?t l??ng s?n ph?m cao.


M?i s?n ph?m ??u ??t tiêu chu?n trong ki?m ??nh c?a h?i s?t thép Vi?t Nam.


– Công ty TNHH Sáng Chinh s? h?u h? th?ng kho hàng l?n. R?i ??u t?i t?t c? các qu?n huy?n c?a TPHCM và các t?nh lân c?n: Tây Ninh, ??ng Nai, Long An,...


– ??i ng? chuyên viên làm vi?c n?ng ??ng và nhi?t tình. S? h? tr? b?n m?i lúc, gi?i ?áp t? v?n và báo giá nhanh chóng, tr?c ti?p nh?t.


– Giá c? c?nh tranh và ch?t l??ng t?t nh?t th? tr??ng mi?n Nam.


Do y?u t? v? th? tr??ng mà giá c? thay ??i liên t?c, xin quý khách chú ý ?? ???c h??ng d?n báo giá tr?c ti?p nh?t :


[url=https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-ong/]https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-ong/[/url], [url=https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hop/]https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hop/[/url], [url=https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-sat-thep-xay-dung/]https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-sat-thep-xay-dung/
[/url]

Intérêts

--