Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

vinhcat6886


vinhcat6886
Envoyer un Message Privé à vinhcat6886
17/04/2018
Membre

Activités

vinhcat6886 est actuellement Hors ligne

"V?nh cát là công ty hàng ??u cung c?p d?ch v? mua hàng Trung Qu?c, chuyen phat nhanh quoc te dhl, ?y thác xu?t nh?p kh?u hàng Trung Qu?c v? Vi?t Nam. V?i 12 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c Xu?t nh?p kh?u, m?ng l??i r?ng kh?p các t?nh thành ph?, v?i 3 v?n phòng chính ? Trung Qu?c(Qu?ng Châu, ?ông H?ng, B?ng T??ng). Chúng tôi nh?n ?y thác ??t hàng Trung Qu?c v? Vi?t Nam có hóa ??n, ngu?n g?c xu?t s?, thay quý khách hàng tìm ??i tác, ?àm phán v? giá, th? t?c xu?t nh?p kh?u, v?n chuy?n, t?i ?u chi phí và r?i ro cho Khách hàng
Công ty C? Ph?n ??u T? Th??ng M?i Và Ti?p V?n V?nh Cát
??a ch?: HH1A , Linh ???ng, Hoàng Li?t , Hoàng Mai, Hà N?i
Hotline: 0965216886
Web: https://vinh-cat.com.vn/"

Intérêts

--