Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

sunwahpearl


sunwahpearl
Envoyer un Message Privé à sunwahpearl
22/09/2020
Membre

Activités

sunwahpearl est actuellement Hors ligne

Sunwah Pearl ???c ??u t? phát tri?n b?i t?p ?oàn Sun Wah có v?n ??u t? t? H?ng Kông. du an miendiaoc.vn c?n h? sunwah pearl n?m t?i s? 90 Nguy?n H?u C?nh, qu?n Bình Th?nh

Thông tin t?ng quan d? án Sunwah Pearl
– Tên d? án: SUNWAH PEARL
– V? trí: 90 Nguy?n H?u C?nh, Ph??ng 22, Q. Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh.
– Ch? ??u t?: T?p ?oàn Sunwah.
– ??n v? thi?t k?: EJGA Corporation
– Lo?i hình phát tri?n: C?n h? cao c?p, Bi?t th?, Shophouse.
– Quy mô: 19.071m2

G?m 2 phân khu ch?c n?ng chính nh? sau:
1. Khu Th??ng M?i – D?ch V? V?n Phòng: G?m 1 tòa tháp cao 30 t?ng
2. Khu c?n h? cao c?p ?? ? k?t h?p Th??ng M?i – D?ch V?: G?m 3 tòa tháp c?n h? Sunwah cao 45 t?ng.
– Di?n tích c?n h? Sun Wah Pearl: Kho?ng 1000 c?n h? t? 1 ??n 3 Phòng Ng? ti?n nghi, trong ?ó:
+ C?n h? 1 Phòng Ng?: Di?n tích t? 51 – 53 m2.
+ C?n h? 2 Phòng Ng?: Di?n tích t? 97 – 105 m2.
+ C?n h? 3 Phòng Ng?: Di?n tích t? 122 – 124 m2

– Kh?i công: Quý 4/2016.
– Th?i h?n bàn giao: Quý IV / 2019.
– Hình th?c s? h?u: Lâu dài (Vi?t Nam) – 50 n?m (N??c Ngoài)Ngu?n t?i https://canhosunwahpearl.edu.vn/

Cho thuê c?n h? chung c? Sunwah Pearl v?i giá t?t nh?t, xem nhà li?n 1pn giá 500$, 2pn giá 700$, 3pn giá 900$. Quý khách ?ang tìm thuê ho?c có nhu c?u cho thue can ho Sunwah Pearl v?i nhi?u lo?i di?n tích, view ??p, n?i th?t cao c?p ho?c nhà tr?ng.

Thuê c?n h? Sunwah pearl 1 phòng ng? giá bao nhiêu ?
N?i th?t c? b?n giá t? 500 - 600 $/tháng
Nhà full n?i th?t giá t? 650 - 750 $/tháng

Thuê c?n h? Sunwah Pearl 2 phòng ng? giá bao nhiêu ?
N?i th?t c? b?n giá t? 700 - 8600 $/tháng
Nhà full n?i th?t giá t? 800 - 1000 $/tháng

Thuê c?n h? Sunwah Pearl 3 phòng ng? giá bao nhiêu ?
N?i th?t c? b?n giá t? 900 - 1100 $/tháng
Nhà full n?i th?t giá t? 1100 - 1500 $/tháng
Website cho thuê Sunwah pearl t?i ?ây: cho thue Sunwah pearl

Xem thêm thông tin
K? co gateway GKG.com.vn: du an ky co gateway

Th?o ?i?n Pearl canhothaodienpearl.info: thao dien pearl

Cho thuê Masteri Th?o ?i?n duanmasterithaodien.com: cho thue masteri thao dien

Cho thuê Pearl Plaza canhopearlplaza.net: cho thue pearl plaza
Quote

Intérêts

--