Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

shopsieupet


shopsieupet
Envoyer un Message Privé à shopsieupet
08/08/2020
Membre

Activités

shopsieupet est actuellement Hors ligne

Chó poodle màu nào ??p nh?t? Cách ch?n ph?i gi?ng cho t?ng màu lông chó Poodle
Chó poodle hi?n ?ang là gi?ng chó ???c ?a chu?ng nh?t b?i b? lông xo?n tít và dày c?c. V?i b? lông ?ó chúng nhìn nh? nh?ng con thú nh?i bông bi?t di chuy?n v?y. Không nh?ng v?y chúng còn r?t thông minh và nhanh nh?n. ??c bi?t poodle có b?ng màu v? ph?i gi?ng c?c kì phong phú. Và r?t nhi?u ng??i ??t ra câu h?i” D?a trên màu s?c thì poodle có nh?ng lo?i nào? Bài vi?t d??i ?ây s? gi?i thích th?c m?c ?ó c?a b?n. Hãy theo dõi nhé.

Chó poodle có lông màu nào ??p nh?t
Poodle là gi?ng chó s? h?u nhi?u màu lông và chúng r?t ?a d?ng.Chúng có m?t s? màu ph? bi?n nh? ?en, vàng m?, xám, tr?ng, bò s?a, socola hay nâu ?en. T?t c? các màu ??u r?t ??p và phù h?p v?i b? lông xo?n c?a chúng. Vì v?y ng??i ta luôn tranh lu?n không bi?t r?ng b? lông màu nào là ??p nh?t.

Còn n?u màu ?ang ???c nuôi ph? bi?n nh?t hi?n nay th??ng là socola, ?en. Vì chúng có m?c giá t?m trung, phù h?p. Nh?ng màu ???c coi là ??p nh?t chính là màu hi?m. Màu xám và bò s?a ???c coi là hi?m nh?t. ?? s? h?u m?t em màu xám thì ng??i nuôi c?n b? ra m?t kho?n chi phí không h? nh?. ??c bi?t n?u v?i màu hi?m ?ó và kích th??c poodle nh? thì m?c giá c?n b? ra lên ??n g?n tr?m tri?u ??ng. Và th??ng ch? có nh?ng ng??i có ?i?u ki?n thì m?i dám s? h?u chúng. Tuy nhiên tùy theo s? thích và c?m nh?n c?a m?i ng??i thì s? có s? l?a ch?n khác nhau. V?i m?i màu lông thì s? có nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i. Nó s? khi?n cho ng??i nuôi chúng ph?i t? hào.

Xem thêm: Tiêu Chu?n Chó Poodle ??p – Chó Poodle Màu Nào ??p Nh?t?

Ch?n gi?ng ph?i cho poodle
Ch?n gi?ng ph?i cho poodle có lông màu socola
Nh? b?n ?ã bi?t thì poodle có r?t nhi?u màu s?c. Vì v?y tr??c khi quy?t ??nh ph?i gi?ng thì b?n c?n l?a ch?n chó có màu h?p lí. ??i v?i chó có lông màu socola thì không nên cho ph?i gi?ng chó có lông màu ch?n ho?c màu h?nh. Nó s? ra th? h? con có lông màu khác. Khi cho ph?i gi?ng thì c?ng c?n l?a ch?n poodle có m?i màu ?en. N?u chó ???c ph?i gi?ng và sinh s?n nh? v?y thì s? khi?n chó có m?i màu socola không xu?t hi?n ???c. Khi ?ó màu socola s? ???c bi?u hi?n thông qua da.
Image

Ch?n gi?ng ph?i cho poodle có lông màu socola
B?n mu?n tìm hi?u thêm v? chó poodle tiny màu nào ??p nh?t ? Sieupet.com s? cho b?n thêm thông tin.

Ch?n gi?ng ph?i cho chó poodle có lông màu xám
??i v?i nh?ng con poodle màu xám thì ch? nên cho chúng giao ph?i v?i con có lông màu tr?ng ho?c màu xám. Hi?n nay có th? th?y trên th? tr??ng có r?t nhi?u chú chó poodle có lông màu xám. Tuy nhiên ?ó là nh?ng chú chó poodle có lông màu ?en, lông b? phai màu do quá trình ph?i gi?ng c??ng ép. Nó khi?n nh?ng chú chó này sinh ra ?? h?p th?i bán trên th? tr??ng. Tuy nhiên n?u b?n ch? c?n ti?n hành cho chúng sinh s?n m?t cách khoa h?c và tránh ?? gen phai màu trên c? th? chúng. Khi ?ó s? t?o ra ???c b? lông màu xám chu?n hoàn m?.


Ch?n gi?ng ph?i cho poodle có lông màu xám
?ây là y?u t? vô cùng quan trong mà b?n c?n ph?i ghi nh?. Vì n?u lúc nh? lông chúng v?n chu?n màu thì khi l?n lên lông l?i b? phai màu ?i thành màu kem b?. Khi ?ó ?ây không ph?i là màu chu?n c?a chúng. Do màu xám là màu hi?m nên các n?i bán chó th??ng ép màu cho chúng ?? bán cho khách hàng ?? t?ng doanh thu và l?i nhu?n. Ph?i nh?ng ng??i hi?u bi?t v? chó poodle m?i nh?n ra. Nh?ng ng??i l?n ??u mua chó thì c?n tìm hi?u th?t k? và nên nh? nh?ng ng??i có kinh nghi?m ch? d?n ?? tránh mua nh?m.

Ch?n gi?ng ph?i cho chó poodle có lông màu ?en
??i v?i poodle có lông màu ?en thì b?n không nên cho ph?i v?i nh?ng con có lông màu tr?ng. R?t nhi?u ng??i ?ang l?m t??ng màu ?en và màu tr?ng là hai màu chu?n, ?n ??nh c?a gi?ng poodle. Nên khi cho ph?i hai gi?ng này v?i nhau hi v?ng th? h? sau có màu r?t ??c bi?t. Tuy nhiên l?i không ph?i nh? v?y. Tuy nhiên các nhà khoa h?c ch?ng minh s?c t? ?en c?a poodle có nhi?u thi?u sót và r?c r?i. Nên n?u b?n mu?n t?o ra màu ?en chu?n thì nên tránh các màu sáng.

B?n có th? xem thêm cách ch?m sóc chó Poodle qua bài vi?t: https://sieupet.com/cham-soc-long-cho-poodle.html


Ch?n gi?ng ph?i cho poodle có lông màu ?en
M?c giá ph?i gi?ng cho chó poodle
Không nh?ng ng??i nuôi c?n b? ra kho?n ti?n ?? ch?m sóc cho chú chó thì c?n ph?i b? ti?n ?? chi tr? cho m?i l?n ph?i gi?ng cho nó. ? n??c ta thì chi phí cho ph?i gi?ng cho poodle c?ng nh? nh?ng gi?ng chó khác. ??i v?i m?i l?n ph?i gi?ng cho chó poodle thì ng??i nuôi ch? c?n b? ra kho?ng t? 500 ??n 1 tri?u r??i. ?ây là m?c giá r?t bình dân. V?i m?c giá này b?n c?ng có th? s? h?u nh?ng ?àn chó con ??t tiêu chu?n và kh?e m?nh. N?u b?n có yêu c?u cao c?p h?n thì nên ch?n nh?ng chú chó ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài. Gía cho m?i l?n ph?i gi?ng s? kho?ng 2 ??n 4 tri?u ??ng.

Trên ?ây là bài vi?t ch? ra b? lông poodle màu nào ??p nh?t. Và ch?n gi?ng ph?i phù h?p cho các màu lông. Hi v?ng v?i bài vi?t nh? trên thì b?n s? hi?u bi?t thêm nh?ng thông tin v? màu s?c lông c?a gi?ng chó poodle. N?u b?n ?ang nuôi m?t em poodle và mu?n t?o ra các th? h? con có màu lông mong mu?n thì nên tìm hi?u th?t k?. Chúc b?n thành công.

Xem thêm thông tin các gi?ng chó c?nh khác qua: https://sieupet.com/cho-canh.html

Siêu Pet – ??n v? mua bán thú c?ng uy tín trên toàn qu?c.
Website: https://sieupet.com
Email: lienhe@sieupet.com
Tr?i gi?ng: Xóm Nh?i – C? Loa – ?ông Anh – Hà N?i
?i?n tho?i: 0838 336 888
Mxh: https://www.trover.com/u/sieupet

Intérêts

--